Lejebetingelser

Lejebetingelser for Quick Biludlejning v/ CLAUS NISSEN

Lejebetingelser for Quick Biludlejning v/ CLAUS NISSEN

1. Lejer forpligter sig til at aflevere køretøjet tillige med alt tilbehør (dæk, værktøj og udstyr i øvrigt) til Sydmarken 48. 2860 Søborg. Afleveringen skal senest ske til det på lejekontrakten anførte tidspunkt. Kontrakten omfatter kun nævnte tidsrum, og kan kun forlænges af Quick Biludlejning. Lejeren er erstatningspligtig for tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Afleveres køretøjet udenfor normal åbningstid, vil dette altid være på lejers ansvar. Manglende aflevering af køretøjet til aftalt tid falder under straffelovens § 293.

2. Lejeren erklærer, ved modtagelsen af køretøjet, at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forskriftsmæssig stand inden for gældende bestemmelser. Kilometertælleren er plomberet. Ved brud på disse plomber, foretages politianmeldelse, og lejer gøres erstatningspligtig for alle omkostninger og tab i forbindelse hermed.

3. Køretøjet må ikke benyttes:
a) til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte.
b) til at trække eller slæbe andet køretøj herunder påhængsvogne af enhver art.
c) til motorsportsarrangementer, på motorbane, til kørekursus eller lign.
d) til entreprenørkørsel eller til formål som medfører: større mekanisk slid, behov for rensning eller ekstra rengøring efter brug.
e) til kørsel uden for fast vej eller plads.
f) af nogen person, som er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin. Endvidere må køretøjet kun føres af lejeren og medlejeren, og alle på kontrakt anførte lejere skal være i besiddelse af gyldigt førerbevis og være påført lejekontrakten.

4. Lejeren/medlejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for, på begæring, til udlejeren at betale:
a) de aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning.
b) alle bøder og retsomkostninger i forbindelse med parkerings-/færdsels- eller andre lovovertrædelser, som pålægges køretøjet, dens ejer eller udlejer indenfor denne kontrakts gyldighedstid, bortset fra sådanne tilfælde, hvor udlejer bærer skylden.
c) sådanne udgifter, herunder rimeligt advokatsalær hvor loven tillader det, påløbne inkassosalærer m.m., som påføres udlejer af lejeren.
d) udlejerens udgifter til reparation efter kollisions- eller anden skade på køretøjet, dog således at lejerens ansvar, forudsat køretøjet er blevet ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i nærværende kontrakt, for en sådan skade er begrænset til den maksimale selvrisiko på kr. 6.000,- pr. skade. Eller en reduceret selvrisiko på kr. 3000,- pr. skade ved tegning af selvrisikonedsættende forsikring.

5. Lejeren og enhver i medfør af foranstående §3 berettiget fører er forsikret ved en motor- køretøjsforsikringspolice, af hvilken en genpart på begæring forevises lejeren på udlejerens hovedkontor. Lejeren forpligtes af nævnte police, hvis forsikringsbetingelser han/hun i øvrigt accepterer, idet bemærkes, (at det drejer sig om en almindelig motorkøretøjsforsikring.) til:
a) at skaffe navn og adresse på de implicerede parter samt eventuelle vidner
b) ikke at anerkende ansvar eller skyld.
c) ikke at forlade køretøjet uden at der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse.
d) at telefonere til Quick Biludlejning, selv om der kun er tale om en mindre skade, samt endvidere at tilstille udlejer udførlig beskrivelse af uheldet med situationsrids.

6.Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar for tab af eller skader på enhver genstand som lejeren eller nogen anden person måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet, før eller under udlejningsperioden i henhold til denne kontrakt, eller efter køretøjets tilbagelevering til udlejeren. Lejeren er endvidere indforstået med at holde udlejeren skadesløs i tilfælde af erstatningskrav eller omkostninger opstået i forbindelse med sådanne tab eller skader, ligesom lejeren skal forsvare udlejerens interesser og godtgøre ham eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

7. Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekanisk fejl ved køretøjet. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejeren imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf. Når bilen ikke bruges, skal den altid være aflåst.

8. Lejer er bekendt med at det lejede køretøj kan være udstyret med GPS sporing der giver udlejer mulighed for til en hver tid at kunne lokalisere køretøjets position. Oplysninger indhentet via GPS modulet kan bruges af udlejer, samt udleveres til tredje part herunder forsikringsselskab og politi-myndighed.

9. Lejer er indforstået med, at alle efterkrav, herunder ekstra gebyrer, ekstra leje, samt eventuel selvrisikoforsikring for dækning af skader, som påføres i forbindelse med lejen, kan efterhæves via den indgåede autorisation hos PBS.